Bestuur

Ons Dagelijks Bestuur vergadert gemiddeld 1 x per maand en ons Hoofdbestuur eens per kwartaal.

Wilt u iets kenbaar maken, kunt u tot 14 dagen voor een vergaderdatum een schriftelijke reactie sturen naar info@kvth.nl of per post naar: 

KVTH, t.a.v. het DB en/of HB

Westeind 5

5245 NL Rosmalen

U krijgt dan binnen 14 dagen na de vergadering een schriftelijke reactie terug.

 

Algemene Ledenvergadering: op 27 juni 2022 te Arnhem
De Algemene Ledenvergadering vindt plaats bij hotel Van der Valk Arnhem, Amsterdamseweg 505, 6816 VK Arnhem. Aanvang om 18.00 uur. Voor de agenda verwijzen we u naar het orgaan verschenen in december 2021 (nummer 603).

 

De Algemene Ledenvergadering van de K.V.T.H. is het hoogste orgaan van de vereniging en bestaat uit vertegenwoordigers van alle regio's. In de Algemene Vergadering wordt o.a. de financiële jaarrekening beoordeeld, de begroting vastgesteld,  en de voorzitter hengstenjuryleden  benoemt. 
In onderstaande link vindt u de notulen van de Algemene Ledenvergadering 2021 en het Jaarverslag 2021

Notulen Algemene Ledenvergadering 25 juni 2021 te Ede

KVTH jaarverslag 2021

 

Hoofdbestuur

Het hoofdbestuur wordt gevormd door de vertegenwoordigers uit de regio's. Het hoofdbestuur komt tenminste 4 keer per jaar bijeen om de activiteiten van de vereniging te bespreken en te oordelen over de voorstellen die door het dagelijks bestuur worden gedaan. Ook eigen voorstellen van leden van het hoofdbestuur worden tijdens deze bijeenkomsten besproken.

 

Het hoofdbestuur bestaat uit:

Dhr. Johan Wilmink algemeen voorzitter

Mevr. José Hunnekink ( regio Noord )

Mevr. Annet Wobbes ( regio Noord )

Dhr. Lammert Buist ( Regio Noord )  

Dhr. Arjan Sand ( regio Oost )

Mevr. Nanneke Naaldenberg ( regio Oost )

Mevr. Ellen Waenink ( regio Oost )

Dhr. Ingmar Alewijnse ( regio West )

Dhr. Ad Janse ( regio West )

Dhr. Pierre Verhoye ( regio West )

De regio Zuid is momenteel niet vertegenwoordigd in het HB.

 

Het hoofdbestuur beslist over het beleid van onze vereniging, zoals de financiën en foktechnische voorstellen. Daarnaast doet het hoofdbestuur het voorstel aan de Algemene Vergadering als het over hengstenjuryleden gaat of de vaststelling van de begroting. Ook kan het hoofdbestuur besluiten om enkele commissies in het leven te roepen, zoals bijvoorbeeld de Foktechnische Commissie of de PR commissie. Alle commissies dienen verslag uit te brengen aan het hoofdbestuur.

Het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van het stamboek. Het bestaat uit vier leden van het hoofdbestuur en de Algemeen Voorzitter. Het dagelijks bestuur vergadert zo vaak als de Algemeen Voorzitter dat noodzakelijk acht, hetgeen neerkomt op circa 10 keer per jaar.
In het dagelijks bestuur nemen deel:        

De regio's

Bestuurlijk is onze vereniging opgedeeld in 4 regio's: Noord, Oost, Zuid en West. 
Iedere regio heeft haar eigen bestuur.
Elk regiobestuur heeft, op basis van het aantal leden in de afdeling, minimaal één afgevaardigde in het hoofdbestuur.

Leden worden naast de website en ons verenigingsblad ook geïnformeerd via de afdelingsbesturen en uiteraard betrokken bij de activiteiten binnen de K.V.T.H.

Elk jaar vindt er een algemene vergadering plaats binnen iedere regio. Tijdens deze vergadering wordt het regiobestuur gekozen, de jaarlijkse verplichtingen en verantwoordelijkheden besproken. Tevens komen de evenementen en activiteiten welke op de planning staan, aan de orde.