Bestuur

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering van de K.V.T.H. is het hoogste orgaan van de vereniging en bestaat uit vertegenwoordigers van alle regio's. In de Algemene Vergadering wordt o.a. de financiële jaarrekening beoordeeld, de begroting vastgesteld, de algemeen voorzitter en de hengstenjuryleden benoemt en de statuten van onze vereniging aangenomen.
In onderstaande link vindt u de notulen van de Algemene Ledenvergadering 2019.

NotulenALV2019

Hoofdbestuur

Het hoofdbestuur wordt gevormd door de vertegenwoordigers uit de regio's. Het hoofdbestuur komt tenminste twee keer per jaar bijeen om de activiteiten van de vereniging te bespreken en te oordelen over de voorstellen die door het dagelijks bestuur worden gedaan. Ook eigen voorstellen van leden van het hoofdbestuur worden tijdens deze bijeenkomsten besproken.

Het hoofdbestuur beslist over het beleid van onze vereniging, zoals de financiën en foktechnische voorstellen. Daarnaast doet het hoofdbestuur het voorstel aan de Algemene Vergadering als het over hengstenjuryleden gaat of de vaststelling van de begroting. Ook kan het hoofdbestuur besluiten om enkele commissies in het leven te roepen, zoals bijvoorbeeld de Foktechnische Commissie of de PR commissie. Alle commissies dienen verslag uit te brengen aan het hoofdbestuur.

Het hoofdbestuur bestaat uit dr W. v.d. Zanden, dr R. Bakx, dr W. Raaijmakers, R. Hagreis, mw J. Hes-Hunnekink, dr A. Brooijmans, dr J. ter Wal, dr G. Westerveld, mw E. Hage, dr P. Verhoye en dr I. Alewijnse.

 

Het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van het stamboek. Het bestaat uit vier leden van het hoofdbestuur en de Algemeen Voorzitter. Het dagelijks bestuur vergadert zo vaak als de Algemeen Voorzitter dat noodzakelijk acht, hetgeen neerkomt op circa 10 keer per jaar.
In het dagelijks bestuur nemen deel:  dhr. Wim v.d. Zanden, dhr. Wim Raaijmakers, dhr. René Bakx en dhr Gerrit Westerveld. 

De regio's

Bestuurlijk is onze vereniging opgedeeld in regio's.
Iedere regio heeft haar eigen bestuur.
Elk regiobestuur heeft, op basis van het aantal leden in de afdeling, minimaal één afgevaardigde in het hoofdbestuur.

Leden worden naast de website en ons verenigingsblad ook geïnformeerd via de afdelingsbesturen en uiteraard betrokken bij de activiteiten binnen de K.V.T.H.

Elk jaar vindt er een algemene vergadering plaats binnen iedere regio. Tijdens deze vergadering wordt het regiobestuur gekozen, de jaarlijkse verplichtingen en verantwoordelijkheden besproken. Tevens komen de evenementen en activiteiten welke op de planning staan, aan de orde.